PageRank حسین کروبی: عکس پرتاب کفش، مونتـاژ است! - کبک آگاه است
یکشنبه 3 آبان 1388

حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی درگفت وگوبا «تغییر» پرده از اقدام غیراخلاقی حراست نمایشگاه برداشت و ماجرا را افشا کرد. او در بخشی از سخنانش اینچنین گفت: « در پایان بازدید آقای کروبی، حراست وزارت ارشاد پیشنهاد کرد که برای کنترل نظم نمایشگاه، آقای کروبی از طبقه دوم خارج شود. سپس با قبول این پیشنهاد از سوی محافظان ایشان، اجازه همراهی مردم را نمی دهند وتنها آقای کروبی ومحافظان وارد طبقه دوم می شوند. در این حین دیده می شود که 10، 20 نفر از افراد سازمان یافته گرد آنان را می گیرند.»کروبی ضمن تکذیب پرتاب کفش به سوی مهدی کروبی، گفت: « البته اقدامات آنان که همچون رفتار اراذل واوباش بود، کمتر از پرتاب کفش نبود. اما آنان با مونتاژ سعی کردن به جای فحش های شنیع این اقدام را بنشانند تا لنگه کفش را همچون اقدام آن خبرنگار عراقی به سمبل تبدیل کنند... 

 

http://www.rahesabz.net/story/3051/#When:19:05:54Z 

 

لینک عکس های مربوطه: 

http://www.kabk22.blogsky.com/1388/08/02/post-555/