PageRank برای او که دعا کرد و زندان رفت... - کبک آگاه است