PageRank درگیری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر واحد ماهشهر - کبک آگاه است
دوشنبه 4 آبان 1388

گزارش یکی از خوانندگان: درگیری در پی اعتراض دانشجویان دانشگاه صنعتی امیر کبیر واحد ماهشهر به وضع بد غذا بدنبال اعتراض دانشجویان امیر کبیر واحد ماهشهر به کیفیت پایین غذا در سلف این واحد با فحاشی و اقدام به ضرب و شتم دانشجویان توسط کارکنان سلف در حضور مسئولین ارشد دانشکده این اعتراضات به خشونت کشیده شد.
88/8/3 دوشنبه. 

 

http://www.iranpressnews.com/source/067365.htm