PageRank ! - کبک آگاه است
پنج‌شنبه 7 آبان 1388

زمینه چینی مسئولین حکومتی دانشگاه تهران برای اجرای طرح لباس متحدالشکل دانشجویان!

از ابتدای هفته جاری در تمام دانشکده های دانشگاه تهران پوسترهایی در باره ضوابط و مقررات پوشش در بعضی از دانشگاه های دنیا نصب شده است !در این پوسترها در باب مقرراتی که دانشجویان باید از نظر پوشش و نوع لباس یا مو در دانشگاه رعایت کنند مطالبی آورده شده است. در پایان صفحه با گذاشتن علامت سوال بر روی دانشگاه تهران قصد دارد این پیام را منتقل کند؛حال که اینچنین است و اجرای لباس متحد الشکل امری غیر متعارف در بین دانشگاه های دنیا نیست پس تکلیف دانشگاه تهران چه می شود؟ تهیه کنندگان این پوستر خود را جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران معرفی کرده اند ولی دانشجویان مطمئن هستند این کار از سوی بسیج دانشجویی و به درخواست مسئولین حکومتی دانشگاه صورت گرفته و قصد زمینه سازی برای اجرای سیاست های سخت گیرانه در باب نوع پوشش در دانشگاه را دارند. مسئله نوع پوشش در دانشگاه و لباس متحدالشکل دانشجویان چندین سال است که از سوی مسئولین حکومتی دانشگاه تهران مطرح می شود ولی هر بار با مخالفت صریح و جدی دانشجویان ناکام می ماند. 

 

http://www.ina-newsagency.com/News-Details.aspx?newsId=28085&back=1