PageRank اعتراض دانشجویی نسبت یه تفکیک جنسیتی در دانشگاه یاسوج+عکس - کبک آگاه است
دوشنبه 4 آبان 1388

دومین تحصن دانشجویی پس از شروع سال تحصیلی در دانشگاه یاسوج در اعتراض به تفکیک جنسی سرویسهای ایاب و ذهاب صورت گرفت. به گزارش هرانا به نقل از واحد دانشجویی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هفته گذشته در پی مشاهده تفکیک جنسیتی سرویس های حمل و نقل دانشگاه از طریق نصب کاغذهایی با عناوین "سرویس خواهران"و" سرویس برادران" در اتوبوس های خط واحد دانشگاه، دانشجویان با تجمعی خودجوش مانع از فعالیت این اتوبوس ها شده و نهایتاً پس از دو ساعت سرویسها با قبول خواست دانشجویان طبق روال سابق اقدام به جابجایی دانشجویان کردند. روز جاری با مشاهده اقدام مجدد دانشگاه و اصرار بر تفکیک جنسی سرویس های حمل و نقل نزدیک به 500 تن از دانشجویان طی یک اقدام خودجوش با ایجاد تجمع اعتراضی و سر دادن شعارهایی همچون "تبعیض جنسیتها توهین به شخصیتها"و یا "دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد" اعتراض خود را نسبت به این رفتارهیات رییسه دانشگاه ابراز و خواستاربرگشتن اوضاع به روال سابق شدند.گفتنی است دانشجویان معترض اعلام کرده اند تا رسیدن به حقوق خود به اعتراض ادامه خواهند داد

http://www.hra-news.org/news/7815.aspx