PageRank تحصن اعتراضی دانشجویان دانشگاه یاسوج - کبک آگاه است
دوشنبه 4 آبان 1388

گزارش یکی از خوانندگان: امروز (دوشنبه چهارم آبان هشتاد و هشت)هم مانند یک شنبه گذشته دانشجویان دانشگاه یاسوج برای قانون تبعیض آمیز تفکیک جنسیتی در سرویس ایاب ذهاب دانشگاه دست به تحصن زدند.
تجمع آنان باعث شد هیچ سرویسی رفت و آمد نکند و بالاخره در ساعت 2.30 بیانیه ای از طرح متحصنین خوانده شد و مطابق با آن بیانیه پسران و دختران با هم سوار بر سرویس دانشگاه شدند

بیانیه به شرح زیر است:

"و خداوند بلند کردن صدا را دوست نمی دارد مگر صدایی که به او ظلم شده است.

در ادامه روند تصمیم گیری ها و بها ندادن به خواسته های دانشجویان و خارج کردن دانشجو از گردونه تصمیم گیری ها و اعمال تصمیم گیری های خودسرانه و پرهزینه امروز بار دیگر شاهد تصمیمی نابخردانه از سوی مسوولان دانشگاه مبنی بر تفکیک جنسیتی اتوبوس ها به بهانه فراهم آوردن راحتی دانشجویان هستیم. جالب آنکه عیان بودن ناکارآمدی این تصمیم نه تنها باعث تجدید نظر آنها نشده بلکه منجر به پافشاری بچهگانه آنها بر سر این تصمیم شده، با این
نگرش که الزاما خواسته خود را محقق کنند.

جایگاه دانشجو را به عنوان چشم آگاه جامعه و سازنده فردای مملکت را به سخره گرفته اند و فقط به دنبال اعمال تصمیم هتا به شیوه وحشیانه و زورگویی هستند - ما به عنوان جنبش دانشجویی در راستای احقاق حقوق به حق خود خواسته خود را به شرح زیر اعلام می کنیم و از مسوولان این دانشگاه می خواهیم از این لجبازی خود دست برداشته و نکنند آنچه که نه به صلاح خود است و نه به صلاح دانشجو و به قانون بازگردند و به این تفکیک توهین آمیز پایان بخشند.

در پایان خطاب به دانشجویان اعلام می کنیم هر آن کس که احساس می کند که توهینی به او
شده و حق او نادیده گرفته شده از این فرمان نادرست نافرمانی کند و تا توانی هست هر دو با هم (چه پسر چه دختر) سوار اتوبوس دانشگاه خود می شویم  

 

http://www.iranpressnews.com/source/067369.htm