PageRank تویت های من! - کبک آگاه است
سه‌شنبه 5 آبان 1388
  • طبق اصل ٢٧ قانون اساسی هیچکس حق جلو گیری از راهپیمایی را ندارد 

عکس زیر هم مربوط می شه به آثار روانی سخنان  احمدی نژاد پس از ارائه طرح مدیریت جهانی  بر حیوانات! 

 

 

 

زندگی صحنه یکتایی هنرمندی ماست 

هرکس نغمه خود خواند و از صحنه رود 

صحنه پیوسته بجاست 

خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یــــــــــــاد