PageRank تویت های من! - کبک آگاه است
شنبه 2 آبان 1388

دیگه بریدم... مردم... 

دوستان تا فردا اگه زنده بودیم و اتفاقی نیوفتاد می رمو بر می گردم شاپرک... 

امان از دست این کودک درون چه می کنه این... 

ای بابا...  حالا بابا کرم... دوس... 

ول نمی کنه! 

 

دوستار تک تک شما و به امید روزی که قرار بذاریم همگی با هم بدور از هر بگیر بگیر بریم کوهی رستورانی پارکی جایی... 

 حالا دعا کنیم و فعال باشیم شاید نوادگان ما بتونن چنین غلطایی کنن!

به امید پیروزی