PageRank خونی که در رگ ماست / هدیه به ملت ماست - کبک آگاه است
دوشنبه 4 آبان 1388

پیروزی یک سال اولی در شورای دانش آموزی با اختلاف ۱۰۰ رای به دلیل همنامی با میرحسین موسوی

دیروز ۲ آبان ۱۳۸۸ در یکی از بزرگترین دبیرستانهای کرج (دبیرستان دهخدا) انتخابات شورای دانش آموزی انجام شده و یکی از بچه های سال اولی که هیچ کس هیچ شناختی ازش نداشته تنها به دلیل همنامی کامل با “میرحسین موسوی” با اختلاف بیش از ۱۰۰ رای به عنوان نفر اول انتخاب شده. غیر از این روی تعداد زیادی از برگه های رای هم شعارهای جنبش سبز به چشم میخورده از “مرگ بر دیکتاتور” گرفته تا علامت V و “یا حسین میرحسین”. جنبش سبز مردم ایران توی خون همه جریان پیدا کرده از بچه های راهنمایی و دبیرستان تا دانشگاهی های همیشه بیدار و حتی صنایع و اصناف پیروزی خیلی نزدیک تر شده.  

 

http://hazratefil.wordpress.com/2009/10/26/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8/